NORMATIVA VIGENT A PARTIR DEL 16 DE MARÇ DE 2020 Amb motiu de la pandèmia per coronavirus (COVID-19) i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, reorganitzem el nostre centre sanitari amb els següents objectius:

images

1.Garantir l´assistència sanitària dels nostres pacients, donant prioritat a les urgències mèdiques.

2.Garantir la seguretat de tot el personal del nostre centre.

3.Garantir la seguretat dels usuaris (pacients i famílies) que utilitzen el nostre centre.

4.Adaptar el funcionament del centre als recursos disponibles: infraestructura, equips i material de protecció, a fi de poder garantir els punts anteriors.

NORMES GENERALS

 

1.Totes les persones que entrin al centre s´han de rentar les mans i desinfectar amb solució alcohòlica disponible a recepció.

2.Si tenen febre o tos, cal avisar immediatament a recepció.

3.Només es permetrà 1 acompanyant per pacient.

4.Es distribuiran les hores d´assistència sanitària perque no coincideixin en el centre nens sans (sense malaltia aguda) amb nens malalts (febre/símptomes respiratoris).

5.Durant les hores d´assitència a urgències es distribuirán els nens amb febre o símptomes respiratoris en sales d´espera (amb indicació) separades de les dels nens amb aquests símptomes.

6.Es mantindrà la distancia mínima de 1,5 metres entre pacients.

HORARI DEL CENTRE URGÈNCIES

 

1. Cal demanar hora telefònicament per valorar si cal ser atès presencialment o si es programarà per consulta telefònica.

2. Les visites es programaran per poder respectar les normes generals esmentades.

3. Demanem no presentar-se al centre per malaltia aguda, sense haver concertat la visita abans per telèfon.

4. L’horari de assistència s’ajustarà a la demanda de visites urgents amb priorització d’aquestes sobre les visites no urgents.

VISITES NENS SANS

 

1.Les visites programades per l´assistència sanitària de nens sans (sense patologia aguda) estaran limitades a l´horari de DILLUNS- DIMECRES-DIVENDRES de 17h a 19h i DIMARTS-DIJOUS de 9.30h a12h.

2.Es donarà prioritat a nounats i lactants menors de 1 any.

3. Es mantindran les visites de control dels lactants, nens i nens i fins als 18 mesos d´edat per garantir la vacunació en aquest rang d’edat.

4. Es mantindran les visites de control de patologia que no sigui convenient demorar.

5. S’intentaran mantenir les visites de control dels nens de 2 a 6 anys, però seran tributaries de cancel·lació i reprogramació si la demanda d’urgències o la logística del centre ho requereix.

6. Es reprogramaran totes les visites de control del nen sa, de nens i nenes majors de 6 anys, per dintre de 1 mes.

 

Comments are closed.